September 15th, 2011

1. A great gathering in Berlin – and let’s take a trip to the south.

The SMB / MOMA not-to-be-missed “Geschichter der Renaissance. Meisterwerke italienischer Portrait-Kunst” (“Renaissance Faces. Masterworks of Italian Portraiture”) is running from 25 August to 20 November 2011 in the Bode Museum, Berlin. I found both the boldest and sharpest comments (by Andreas Kilb and Peter Geimer, respectively) in the same newspaper, the Frankfurter Allgemeine Zeitung.  On the other hand, and as usual in Germany, there are other exhibitions for those who want to go deeper on the subject. Another side of the Renaissance will be presented in  “Himmlischer Glanz. Raffael, Dürer and Grünewald malen die Madonna”  (“Heavenly Splendour. Raphael, Dürer and Grünewald paint the Madonna”) in the Gemäldegalerie Alte Meister in Dresden – just 2 hours away from the capital by train, or as fast as you like by the A13 Autobahn. However, the real counterpart to the Berlin show lies further in the south. From 16 September 2011 to 15 January 2012, the exhibition entitled “Dürer – Cranach – Holbein. Die Entdeckung des Menschen: Das Deutsche Porträt um 1500” ( “Dürer – Cranach – Holbein. The Discovery of Man: German Portraiture around 1500”) is hanging in the Kunsthalle of the Hypo-Kulturstiftung in Munich – not far from Dürer self portrait in the Alte Pinakothek.

 

2. Getting ready for Miró.

Fundació Joan Miró

The Tate / Fundació Miró / National Gallery Washington major retrospective on the Catalan artist is arriving in the Fundació Miró in Barcelona this 16 October. Its London version was memorable. But have a look at some of the reviews in the British press:  Alex Danchev (The Times); Adrian Sarle (Guardian); Alastair Sooke (The Telegraph); and the finest one, Sarah Withfield in the August issue of the Burlington Magazine (access for £4.5). A series of talks and discussions in the Fundació are scheduled from 26 November to 8 February; speakers include Marko Daniel and Matthew Gale (2 November) and co-curator Teresa Montaner (23 November).

 

3. Why not a shopping spree in Paris?

=""/

“Paris Tableau”, a new Old Masters Fair, opens from 4 to 8 November 2011, at the Palais de la Bourse. Key players have enrolled (http://www.paristableau.com).

 

4. Just discovered in the bookshop:

The catalogue raisonné of Murillo’s paintings , by Enrique Valdivieso (“Murillo. Catálogo razonado de pinturas”, Madrid: El Viso, 2010; 624 pages; 465 colour ill. + 40 b/w; 113,46 € at the publisher’s website).

 

5. The Chabad case’s complications.

The dispute over the Nazi-looted books and documents, later seized by the Soviets and now claimed by the Brooklyn-based Hasidic group (which holds a default judgement from US courts), is leading to a general halt on loans between major American and Russian institutions.

 

6. Good news for the Courtauld.

The Courtauld Institute of Art

A recent fund-raising campaign brought in 2,800 donors; £9.5 million (plus £2.75 million to be claimed to the HEFCE) and a proud director (see the official press note).

 

7. You’ll never walk alone.

And last but not least, five other blogs I do follow – and that I hope you might find as interesting as I do:

artmarketblog, by Nic Forrest;

Jonathan Jones on Art, hosted in The Guardian website;

– Art Institute Chicago blog;

La Tribune de l’Art, by Didier Rykner (technically not a blog, but a free newsletter by a true connoisseur and his guests);

The Secret History of Art, by art crime specialist Noah Charney, hosted in ARTINFO website.

 

Miss anything? Send me your good ideas either as a comment below or by email to jordi@jordidenadal.com.

 

 

 


15 de setembre de 2011

1. Vells amics a Berlín i un viatge cap al sud.

L’exposició “Geschichter der Renaissance. Meisterwerke italienischer Portrait-Kunst” (“Rostres del Renaixement. Obres mestres de la retratística italiana”), organitzada pels SMB i el MOMA, es pot veure al Bode Museum de Berlin del 25 d’agost al 20 de novembre de 2011. Hem trobat tant el comentari més intel.ligent com la crítica més incisiva (per Andreas Kilb i Peter Geimer, respectivament) al mateix diari, el Frankfurter Allgemeine Zeitung. D’altra banda, com és típic d’Alemanya, hi ha altres punts d’interès sobre la mateixa matèria. Aquells que vulguin explorar un altre aspecte del Renaixement, poden visitar l’exposició “Himmlischer Glanz. Raffael, Dürer and Grünewald malen die Madonna” (“Esplendor celestial. Rafael, Dürer i Grünewald pinten la Madonna”) a la Gemäldegalerie Alte Meister de Dresden – a només 2 hores de la capital amb tren, o tan ràpid com vulgueu per l’ A13 Autobahn. Amb tot, l’exposició realment complementària a la de Berlín es trobarà encara més al sud. Des del 16 de setembre del 2011 fins al 15 de gener del 2012, a la Kunsthalle de la Hypo-Kulturstiftung de Munic hi haurà instal·lada la mostra “Dürer – Cranach – Holbein. Die Entdeckung des Menschen: Das Deutsche Porträt um 1500” (“Dürer – Cranach – Holbein. La descoberta de l’home. Retrats alemanys al voltant del 1500”) –ben aprop de l’autorretrat de Dürer a l’Alte Pinakothek.

 

2. Preparats per a Miró.

Fundació Joan Miró

La gran retrospectiva de la Tate, la Fundació Miró i la National Gallery de Washington, arribarà a la Fundació Miró el proper 16 d’octubre. L’exposició a Londres va ser memorable. Hem seleccionat algunes de les critiques a la premsa anglesa: Alex Danchev (The Times); Adrian Sarle (Guardian); Alastair Sooke (The Telegraph); i la millor de totes, Sarah Withfield al número d’agost del Burlington Magazine (l’accés costs 4,5  lliures). Des del 26 de novembre fins al 8 de febrer, la Fundació ha organitzat un seminari; entre els conferenciants hi haurà els comissaris Marko Daniel i Matthew Gale (2 de novembre) i la co-comissària Teresa Montaner (23 de novembre).

 

3. Per què no una escapada de compres a París?

=""/

“Paris Tableau”, una nova fira de pintura antiga, obre les portes del 4 al 8 de novembre de 2011, al Palais de la Bourse. Hi seran algunes de les galeries més importants (http://www.paristableau.com).

 

4. Descobert a la llibreria:

El catàleg raonat de pintura de Murillo, per Enrique Valdivieso (“Murillo. Catálogo razonado de pinturas”, Madrid: El Viso, 2010; 624 pàgs.; 465 il. colr ill. + 40 b/n; 113,46 € a la web de l’editorial).

 

5. Les complicacions del cas Chabad. La disputa sobre els arxius i els llibres d’un grup hasídic (primer espoliats pels nazis, després confiscats pels soviètics i ara reclamats judicialment pel grup, establert a Brooklyn), està portant a una aturada general dels préstecs entre grans institucions americanes i russes.

 

6. Bones notícies per al Courtauld

The Courtauld Institute of Art

La última campanya de recollida de fons ha comportat 2.800 donants; 9,5 milions de lliures (més 2,75 milions que pot reclamar al govern) i una directora prou satisfeta (consulteu la nota de premsa oficial).

 

7. Companys de viatge. I per tancar aquest primer “Set per Set”, cinc altres blocs, també dedicats a l’art, que segueixo i que espero que trobareu tan interessants com jo mateix.

artmarketblog, per Nic Forrest;

Jonathan Jones on Art, a la web de The Guardian;

– el  blog del Art Institute Chicago;

La Tribune de l’Art, per Didier Rykner (per ser exactes no és un bloc, sinó una “newsletter” gratuïta escrita per un autèntic connoisseur i els seus convidats);

The Secret History of Art, per l’especialista en criminologia de l’art Noah Charney, allotjat a la  web d’ARTINFO.

 

Trobeu a fatar alguna notícia? Envieu-me les vostres propostes com a comentari o per email a jordi@jordidenadal.com.